Skip to main content

1. Website Disclaimer Tuneyourbike NL-FR-ENG
2. Algemene Verkoopsvoorwaarden consumenten Tuneyourbike NL
3. Algemene verkoopsvoorwaarden handelstransacties Tuneyourbike NL
4. Kennisgeving bij registratie gegevens klanten NL

 

1. WEBSITE DISCLAIMER + PRIVACY

 

NEDERLANDS

Deze website is eigendom van Tuneyourbike
Contact: Tuneyourbike, Toekomststraat 95, 9040 Gent, België.
Telefoon: +32(0)9/256.01.85
E-mail: info(@)tuneyourbike.com
Ondernemingsnummer: BTW BE 0810886742, KrinoService bvba

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Tuneyourbike of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Tuneyourbike levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Tuneyourbike de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Tuneyourbike kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (boven inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Tuneyourbike geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Tuneyourbike kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Tuneyourbike verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Privacybeleid
Tuneyourbike hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van eigen klantenbestand. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Tuneyourbike Toekomststraat 95, 9040 Gent. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Tuneyourbike, Toekomststraat 95, 9040 Gent, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Tuneyourbike kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Tuneyourbike-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Tuneyourbike-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Simon Cauwenbergh & Gert De Geeter

Zaakvoerders Tuneyourbike

maatschappelijk zetel: KrinoService bvba, Toekomststraat 95, 9040 Gent

 

FRANCAIS

 

Limite de responsabilité du site web + protection de la vie privée

Ce site web est la propriété de Tuneyourbike
Informations personnelles : Tuneyourbike, Toekomststraat 95, 9040 Gent.
Téléphone :+32(0)9/256.01.85

E-mail : kristof@tuneyourbike.com
Numéro d’entreprise : TVA BE 0810886742

En accédant à ce site web et en l’utilisant, vous marquez explicitement votre accord avec les conditions générales suivantes :

Droits de propriété intellectuelle
Le contenu de ce site, y compris les marques, logos, dessins, données, noms de produits ou d’entreprises, textes, images, etc. sont protégés par des droits de propriété intellectuelle appartenant à Tuneyourbike ou à des tiers titulaires de ces droits.

Limite de responsabilité
Les informations contenues sur ce site web sont de nature générale. Ces informations ne sont pas adaptées à des circonstances personnelles ou spécifiques et ne peuvent donc être considérées comme un conseil personnel, professionnel ou juridique à l’utilisateur.

Tuneyourbike consent de gros efforts pour que les informations mises à disposition soient complètes, correctes, exhaustives et à jour. Malgré ces efforts, des erreurs peuvent figurer dans les informations mises à votre disposition. Si les informations diffusées sur le site comportaient des erreurs ou si certaines informations étaient indisponibles sur ou via le site, nom de l’entreprise mettra tout en oeuvre pour rectifier la situation.
Tuneyourbike ne peut toutefois pas être tenue responsable de dommages directs ou indirects résultant de l’utilisation des informations mises à disposition sur le site.
Si vous veniez à constater des erreurs dans les informations mises à disposition sur le site, vous pouvez contacter le gestionnaire du site.

Le contenu du site (y compris les liens) peut être adapté, modifié ou complété à tout moment sans avertissement ni communication aucune. Tuneyourbike n’octroie aucune garantie de bon fonctionnement du site web et ne peut en aucune manière être tenue responsable d’un dysfonctionnement du site, d’une non-disponibilité provisoire du site ou de toute forme de dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de l’accès au site et de l’usage du site.
En aucun cas, Tuneyourbike ne pourra être tenue pour responsable envers quiconque, d’une manière directe, indirecte, spéciale ou autre, des dommages qui pourraient résulter de l’usage de ce site ou d’un autre, en raison notamment des connexions ou des liens hypertextes, incluant, sans limitation, toute perte, interruption du travail, détérioration de programmes ou de données sur le système informatique, le matériel, les logiciels, etc. de l’utilisateur.

Le site web peut contenir des liens hypertextes vers des sites ou pages web de tiers ou y faire référence de manière indirecte. La présence de liens vers ces sites ou pages web ne signifie nullement une approbation implicite du contenu de ces sites ou pages.
Tuneyourbike déclare explicitement qu’elle n’a aucune autorité sur le contenu ou sur les autres caractéristiques de ces sites ou pages web et ne peut en aucun cas être tenue responsable du contenu ou des caractéristiques desdits sites ou pages web, ni de dommages pouvant résulter de leur utilisation.

Droit applicable et tribunaux compétents
Ce site est régi par le droit belge en vigueur. Seuls les tribunaux de Gand sont compétents en cas de litige.

Politique de respect de la vie privée
Tuneyourbike se soucie du respect de votre vie privée. Bien que la plupart des informations contenues sur ce site soient disponibles sans que les données personnelles de l’utilisateur ne soient nécessaires, il est possible que l’utilisateur soit invité à fournir des informations personnelles. Ces données seront uniquement traitées dans le cadre de gestion clients, pour vous tenir au courant de nos activités. L’utilisateur peut toujours s’opposer, gratuitement et sur demande, à l’utilisation de ses données personnelles à des fins de marketing direct. Pour ce faire, il devra s’adresser à nom de Tuneyourbike, Toekomststraat 95, 9040 Gent. Vos données personnelles ne sont jamais communiquées à des tiers.
Conformément à la loi du 08/12/1992 relative à la protection des données à caractère personnel, l’utilisateur dispose d’un droit légal de consultation et éventuellement de correction de ses données personnelles. Sur preuve de votre identité (copie de la carte d’identité), vous pouvez, sur demande écrite, signée et datée adressée à Tuneyourbike, Toekomststraat 95, 9040 Gent, recevoir gratuitement un compte rendu par écrit de vos données personnelles. Le cas échéant, vous pouvez également demander la correction des données personnelles vous concernant qui sont incorrectes, incomplètes ou erronées.

Tuneyourbike peut récolter des informations anonymes ou agrégées non personnelles telles que la version du navigateur ou l’adresse IP, le système d’exploitation que vous utilisez ou le nom de domaine du site grâce auquel vous visitez le site d’… ou vers lequel vous le quittez. Ceci nous permet d’optimaliser en permanence le site web Tuneyourbike pour les utilisateurs.

Utilisation de « cookies »
Durant une visite sur le site, des « cookies » peuvent être installés sur le disque dur de votre ordinateur, et ce uniquement dans le but de mieux adapter le site web aux besoins du visiteur récurrent. Ces minifichiers ou cookies ne sont pas utilisés pour analyser la manière dont le visiteur surfe sur d’autres sites. Votre navigateur internet vous permet de bloquer l’utilisation de cookies, d’être informé au préalable de l’installation d’un cookie, ou de supprimer ultérieurement les cookies de votre disque dur. Consultez la fonction d’aide de votre navigateur internet pour en savoir plus à ce sujet.

Adresse du siège social : KrinoService bvba, Toekomststraat 95, 9040 Gent

Simon Cauwenbergh & Gert De Geeter

Gerants,

Tuneyourbike

 

ENGLISH

 

Website Disclaimer & Privacy

This website is the property of Tuneyourbike

Contact Information: Tuneyourbike, Toekomststraat 95, 9040 Gent. Telephone:+32(0)9/256.01.85

E-mail: info@tuneyourbike.com
Business Identification No.: BTW BE 0810886742

Anyone accessing and using the website expressly consents to the following general conditions:

Intellectual Property Rights

The contents of this site, including brands, logos, drawings, data, product or company names, text, graphics, etc. are protected by intellectual rights and are the property of Tuneyourbike or rightful third parties.

Limited Liability

The information on the website is of a general nature. The information is not aimed at personal or specific circumstances and therefore does not constitute personal, professional or legal advice for any particular situation.

Tuneyourbike makes every effort to ensure that the information provided is complete, correct, accurate and updated.  In spite of these efforts, errors may occur in the information provided.  If the information provided contains errors or if certain information is not available on or via the site, Tuneyourbike will make every effort to rectify the situation as soon as possible. 
However, Tuneyourbike cannot be held liable for direct or indirect damages resulting from the use of the information on this site. 
If you notice any errors in the information provided via the site, please contact the manager of the site.

The content of the site (including links) may be adjusted, changed or expanded at any time without notice.  Tuneyourbike does not guarantee the proper functioning of the website and cannot be held liable in any way for the improper functioning or temporary (un)availability of the website or for any form of damage, direct or indirect, which may be the result of access to or use of the website.  
Tuneyourbike cannot be held liable under any circumstances by anyone, directly or indirectly, in any specific or other way, for damages resulting from the use of this site or any other site connected by means of links or hyperlinks, including, without limitation, any losses, interruptions of work, damage to programmes or other information on the computer system or to equipment, software or other items owned by the user.

The website may contain hyperlinks to, or indirectly refer to third-party websites or pages. The display of links to these websites or pages in no way implies implicit approval of their content. Tuneyourbike expressly states that it has no say in the content or other characteristics of these websites and cannot be held liable under any circumstances for their content or characteristics or for any other form of damages resulting from the use thereof.

Applicable Law and Jurisdiction
This site is subject to Belgian law. In the event of a dispute, only the courts of the judicial district of Ghent have jurisdiction.

Privacy Policy

Tuneyourbike honours your privacy. Although most of the information on this site can be accessed without providing any personal information, there may be instances when the user is asked to provide personal information.  This information will be used only for customer management and to keep you informed about our activities. The user has the right at any time, at no cost and upon request, to prohibit the use of his information for the purpose of direct marketing.  If you wish to do so, please contact Tuneyourbike, Toekomststraat 95, 9040 Gent. Your personal information is never passed on to third parties.
Pursuant to the law passed on 08/12/1992 governing the processing of personal information, the user has the legal right to view and, if necessary, correct his personal information.  Upon submission of proof of identity (copy of identity card), you are entitled to receive a free copy of your personal information by sending a written, signed and dated request to Tuneyourbike, Toekomststraat 95, 9040 Gent. If necessary, you may also request that any information which is not correct, complete or relevant be changed.

Tuneyourbike may collect anonymous or aggregated data which are of a non-personal nature, such as browser type or IP address, the operating system you use or the domain name of the website you used to go to or depart from the Tuneyourbike website.  This enables us to continually provide an optimal Tuneyourbike website experience for our users.

The use of cookies
During a visit to the site, cookies may be placed on the hard drive of your computer for the sole purpose of better adjusting our site to meet the needs of returning visitors.  These mini files or cookies are not used to track the surfing habits of the user on other websites. Your internet browser enables you to block cookies, receive a warning when a cookie is being installed, or remove cookies from your hard drive afterwards.  For more information please consult the help function of your internet browser.

 

2. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CONSUMENTEN

 

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt.

1.    De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.

2.    De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.

3.    De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

4.    De goederen of diensten worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

5.    Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.

6.    Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 8ste dag na factuurdatum.

7.    De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 5e dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

8.    Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 12% per jaar.

9.    Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 5 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke
of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of
diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank
overeenkomstig het gemeen recht.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.

 

3. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HANDELSTRANSACTIES

 

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing tussen ondernemingen, bij handelstransacties die leiden tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit.

1.    De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.

2.    De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.

3.    De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

4.    De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

5.    Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.

6.    Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 8ste dag na factuurdatum.

7.    De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in  hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 5e dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

8.    Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend op basis van de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank.

9.    Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 25 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

 

4. KENNISGEVING BIJ REGISTRATIE GEGEVENS

 

Tuneyourbike hecht belang aan uw privacy. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. U kan zich daartoe steeds richten tot Tuneyourbike, Toekomststraat 95, 9040 Gent, België.
Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Tuneyourbike, Toekomststraat 95, 9040 Gent, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.